Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

 

Tên tôi là: ...............................................................................................................................................

 

Số chứng minh thư: .........................Ngày cấp:.............................Nơi cấp: .............................................

 

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................

 

Có Bán cho

 

Ông (Bà): ................................................................................................................................................

 

Số chứng minh thư: .........................Ngày cấp:.............................Nơi cấp: .............................................

 

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................

 

Tài sản bán là: ........................................................................................................................................

 

Số lượng:.................................................(Bằng chữ: .............................................................................)

 

Giá bán: ..................................................(Bằng chữ: .............................................................................)

 

Tổng giá trị thanh toán: ...........................................................................................................................

 

(Bằng chữ: ............................................................................................................................................)

 

 

Ông (Bà): ..............................................đã đặt cọc:..........................(Bằng chữ:...................................)

 

cho Ông (Bà): ..........................................để mua ..................................................................................

 

Ông (Bà): ...................có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà) ...........................số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày .....................................................................

 

Ông (Bà) ................có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là: ...................(Bằng chữ: ......................)cho Ông (Bà) ................ chậm nhất vào ......................................................................

 

Trong trường hợp Ông (Bà) ...............không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)...................số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

 

Trong trường hợp Ông (Bà)....................... không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.

 

Bên bán đảm bảo số tài sản trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ ...............................................................thuộc về người mua.

 

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Địa danh, ngày ...............tháng ..................năm  ....................

 

BÊN MUA

 

 

NGUYỄN VĂN A

BÊN BÁN

 

 

NGUYỄN VĂN B